Etap wstępny

 

Roczne szkolenie skierowane do pedagogów, psychologów, nauczycieli i pracowników socjalnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Celem szkolenia jest podnoszenie kompetencji psychospołecznych, niezbędnych w pracy z ludźmi, poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia warsztatowych zajęć na temat komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Jest to część szkolenia realizowana  w całości w Lublinie.

Konstrukcja szkolenia:

 • 40 godzin – Trening interpersonalny, umożliwiający doświadczenie siebie w relacji z grupą, określenie swoich możliwości oraz ograniczeń w sytuacji grupowej (40 godzin)
 • 130 godzin – siedem dwudniowych, weekendowych spotkań warsztatowych odbywających się raz w miesiącu, będących wprowadzeniem w tematykę socjoterapii, psychoedukacji oraz poradnictwa, a także podstawowych metod pracy plus jednodniowy warsztat wprowadzający do wakacyjnego zgrupowania szkoleniowego.

Warsztaty te obejmują swoim zakresem poniższe tematy:

 • elementy psychologii ogólnej,
 • elementy pedagogiki i psychologii rozwojowej,
 • teoria socjoterapii,
 • diagnoza socjo? i psychoterapeutyczna dzieci i młodzieży,
 • kontakt terapeutyczny,
 • komunikacja interpersonalna,
 • fazy rozwoju grupy i zjawiska w niej zachodzące,
 • elementy terapii indywidualnej i grupowej,
 • elementy profilaktyki uzależnień,
 • rysunek w pracy terapeutycznej,
 • teoria i zastosowanie  psychodramy,
 • elementy treningu twórczości, asertywności i relaksacji.

Razem 170 godzin zajęć.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w sobotę i niedzielę od 9.00 do 18:00 z przerwą obiadową. W trakcie pierwszego zjazdu poświęconego treningowi interpersonalnemu zajęcia odbywają się też w piątek, a trwają od 9.00 do 21.00 z przerwą obiadową. Rozpoczęcie zajęć jesień 2015.

Ukończenie tego etapu umożliwia udział w etapie zaawansowanym Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowie. Stanowi równocześnie odrębną propozycję szkoleniową kończącą się wydaniem stosownego zaświadczenia. Ukończenie dwuletniego cyklu kończy się uzyskaniem dyplomu ukończenia Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Terapii Młodzieży. Daje też wymaganą liczbę godzin do starania się o rekomendacje na trenera i certyfikat socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Opłaty: 2500 zł; 100zł pierwsza rata kwalifikacyjna płatna przed pierwszymi zajęciami, 2400zł w 8 ratach po 300 zł – płatne podczas zajęć.